Информация

Schoolreglement

 • Lesjaar bestaat uit 10 maanden, 31 lesdagen. Inschrijving geldt voor het hele lesjaar.
 • Inschrijving wordt automatisch verlengd naar volgend seizoen als deze niet wordt afgezegd voor 1 juli voorafgaand aan het nieuwe lesjaar.
 • Het lesgeld kan echter per  2 termijnen  worden voldaan. Eventuele uitzondering voor betaling in 3 termijnen gebeurt in overleg. De vorm van betaling is aanbetaling.
 • Betaling kan geschieden per BANK. 1-ste termijnbetaling voor 01-10-2017; 2-de termijnbetaling voor 01-02-2018.
 • Bij te laat met betaling wordt € 10,- bij berekend per elke te laat betaalde week.
 • Bij latere aanmelding wordt lesgeld berekend van startdatum t/m einde seizoen. Neem hiervoor bij voorkeur per email contact op met de zakelijke leiding van de stichting.
 • Bij meerdere leden uit een gezin woonachtig op hetzelfde adres 25% korting voor 2-de kind, 50% voor 3-e kind, 75% voor 4-e en meerdere kinderen over het hele bedrag.
 • De mogelijkheid bestaat om twee proefdagen te volgen. Als men besluit niet door te gaan dan kost een lesdag 16 euro. De proefdagen worden wel meegerekend in de berekening van het lesgeld als besloten wordt door te gaan.
 • Het niet inleveren van een inschrijfformulier of het niet ondertekenen van het inschrijfformulier, maar wel op de lessen aanwezig zijn, ontheft U niet van uw financiele verplichtingen.
 • Bij niet tijdige betaling van het lesgeld of wangedrag binnen de school kan verdere deelname aan lessen geweigerd worden.
 • Tussentijdse opzegging per 1 februari 2018 is mogelijk, echter alleen Schriftelijk en uiterlijk voor 15 DECEMBER 2017. Mondelinge/telefonische opzegging is NIET GELDIG.
 • Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Elke leerling  is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele eigen ongevallen of materiele schade binnen de school.
 • Elke leerling  is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele eigen ongevallen of materiele schade binnen de school.
 • TOESTEMMING OM MATERIAAL EN FOTO’S VAN HET KIND OP HET INTERNET TE PUBLICEREN

Stichting Culturel Educatief Klassika heeft een schoolwebsite en facebook pagina met informatie, links etc. Naast dit informatieve gedeelte willen wij onze activiteiten laten zien Dit houdt in dat we regelmatig foto’s op de website plaatsen. In verband met de wet op de privacy hebben we hiervoor een protocol opgesteld. De volgende privacyregels gelden voor onze website:•Het wordt aan de ouders/ verzorgers kenbaar gemaakt dat stichting een website heeft. •Op de website worden foto’s geplaatst waarop kinderen en andere personen afgebeeld staan. De ouders kunnen bij de directie aangeven wanneer ze bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s van hun kind(eren). •Indien een betrokkene bij de school bezwaar maakt tegen het feit dat informatie over hem/haar of over zijn /haar kinderen op de website gepubliceerd is, zal de webmaster deze informatie op verzoek verwijderen. •E-mailadressen, post- adressen en andere prive informatie van kinderen en ouders worden niet op de website geplaatst.

Ik geef wel toestemming om het werk van mijn kind en om foto’s waarop mijn kind te zien  indien gewenst, te publiceren op de website russchool-klassika.nl en facebook pagina.

 • De ouders/verzorgers informeren stichting hoe komt het kind ophalen.
 • Inschrijving geschiedt door invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.  Onder 18 jaar, ondertekening door ouder of voogd.

Verplicht zich tot betaling van het gehele lesgeld, zijnde €  ________

Verklaart zich bekend en akkoord met het schoolreglement.

Datum ____________handtekening _____________ Naam ____________________